| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Workshop i debat

Page history last edited by LaFundició 15 years, 5 months ago

Primer Workshop: disseny d’activitats 1 i 2 de juliol de 2008 dins el programa d'activitats formatives d'estiu del Moviment Educatiu del Maresme

 


EL WORKSHOP 

El worshop es planteja com un espai d'intercanvi  entre l’equip impulsor del projecte, els artistes i productors culturals implicats i el professors i professores, encaminat al debat i la reflexió de la proposta educativa que comporta el projecte Zona Intrusa 2.

El workshop preten ser alhora una activitat formativa que permetrà al professorat entrar en contacte amb els àmbits conceptuals proposats i els recursos formals que s’emprin en el marc de l’exposició, així com ser el lloc on dissenyar col·laborativament les activitats que es desenvoluparan en el marc de les aules de durant la itinerància de l’exposició.

 

De cara al disseny d’activitats, una primera definició dels centres d’interès a tractar vindrà donada pels treballs artístics i produccions que conformen el projecte expositiu.

Així mateix, des de l’equip impulsor del projecte i els diferents artistes i productors s'obriran diferents línies d’experimentació pel desenvolupament de les activitats, les quals seran sotmeses a debat de conjunt amb el professorat i reformulades fins a concretar les diferents dinàmiques que es desenvoluparan.

 


 

ESPAI DE TREBALL 

Per altra banda l'us de la wiki vol establir un marc de treball colectiu entre tots i totes per poder definir les continguts i les metodologies més adients pel worshop

 


 

ESTRUCTURA DEL WORKSHOP

 ESTRUCTURA DEL WORKSHOP.pdf

 

1 de Juliol. Primer dia del workshop

 

Presentació general ZI2         (20')

A càrrec de: Oriol Fontdevila+LaFundició

Breu explicació del projecte, exposició de la proposta i dels participants, així com l'estructura i les motivacions del workshop

 

Intervenció Servei Eduactiu de la Fundació Antoni Tàpies       (25') 

Presentació del treball d'Antoni Tàpies en línies generals i en relació amb la proposta discursiva i d'investigació de ZI2. La presentació ha de focalitzar-se finalment en una línia conceptual de recerca per desenvolupar col·lectivament a les taules de treball.

 

Intervenció d'Efrén Álvarez (25') 

Presentació del treball d'Efrén Álvarez en línies generals i en relació amb la proposta discursiva i d'investigació de ZI2. La presentació ha de focalitzar-se finalment en una linia conceptual de recerca per desenvolupar col·lectivament a les taules de treball.

 

Intervenció de Beatriz García al voltant del fenòmen Mary Sue(25') 

Presentació del treball de les Mary Sue en línies generals i en relació amb la proposta discursiva i d'investigació de ZI2. La presentació ha de focalitzar-se finalment en una linia conceptual de recerca per desenvolupar col·lectivament a les taules de treball.

 

Intervenció d'Aulabierta (25')

A càrrec de: Antonio Collados i María García

Presentació del treball d’Aulabierta en línies generals i en relació amb la proposta discursiva i d’investigació de ZI2. La presentació ha de focalitzar-se finalment en una linia conceptual de recerca a desenvolupar col·lectivament a les taules de treball.

 

SEGONA PART: TAULES DE DISCUSSIÓ

 

Taules de discussió

S’organitzaran 4 taules de discussió sobre les 4 línies conceptuals de recerca plantejades per cada ponent i l’equip comissarial de Zona Intrusa 2, les quals implicaran qüestions relacionades tant amb la producció cultural com amb l’educació. Cada una de les taules serà conduïda per un dels participants, mentre que els assistents del workshop podran escollir a quina línia de recerca vol incorporar-se (es procurarà que la distribució a les taules sigui equitativa). Cada ponent iniciarà el debat a la taula que tractarà la línia de recerca proposada per ell/a mateix/a. 

(25')

 

Transcorreguts aquests 30' cada ponent rotarà per les restants 3 taules, afegint la seva aportació al debat iniciat. Les qüestions, conceptes, relacions conceptuals, conclusions etc sorgides durant aquest debat seran recollides gràficament de manera que puguin ser presentades en la següent fase del workshop. 

(75') 

 

2 de Juliol. Segon dia del workshop

 

TERCERCA PART: POSADA EN COMÚ DE LES TAULES DE DISCUSSIÓ

 

Presentació dels resultats de les taules de discussió

Es posaran en comú els resultats de les taules del dia anterior. Aquests resultats seran exposats pels membres que designi cada taula (preferiblement entre els mestres assistents). Cada grup farà una presentació de 15' seguida d’un primer torn de preguntes per a cada presentació (10').

(1h 40’)

 

Conclusions/debat general/introducció al disseny de les activitats a l'aula

En una sessió de debat conjunta es tractaran els temes que es considerin oportuns de tot allò que s’haurà tractat fins el moment. Aquest debat ha de servir per introduir l'enfocament del disseny de les activitats a l’aula per part dels mestres en col·laboració amb els ponents.

(20')

 

QUARTA PART: DISSENY D’ACTIVITATS A L’AULA

 

Disseny col·lectiu de les activitats a l’aula

De nou es formaran 4 grups de treball (que no han de ser necessàriament formats pels mateixos components que les taules de debat). Cada grup dissenyarà la activitat corresponent a un dels autors proposats i en relació amb la recerca duta a terme durant el treball previ.  (2h) 

 

De manera informal es presentaran les activitats dissenyades, posant èmfasi en l’anàlisi crítica a nivell de continguts i metodologia i en les relacions que es puguin establir entre les diferents activitats. (1h)

 

*EL WORKSHOP AL WIKI 

La posada en comú i la definició final de les activitats a l’aula es perllongaran a l’espai de la wiki http://zonaintrusa2.pbwiki.com, a la que es donarà accés a tots els participants al workshop. En una secció especialment habilitada es podrà continuar el treball de disseny, el debat, ampliar la aportació dels artistes al disseny de les activitats, etc


EL QUE VA SER EL WORKSHOP ZONA INTRUSA II.

 

A continuació podeu trobar els pdf d'algunes de les presentacions, fotografies del workshop i el document que la Laia ens va passar recollim un resum de la jornada.

 

Presentacions

 

Presentació de Beatriz García al voltant del fenòmen Mary Sue

 


Uploaded on authorSTREAM by BGRV

 

Presentació de AulAbierta

 

slide errorPlugin error: That plugin is not available.

 

Resum de la jornada

(A càrrec de Laia Campañà)

 Diario de campo.Laia.doc

 

 

El workshop en imatges

 

 

YouTube plugin error  

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.