| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Material de treball

Page history last edited by LaFundició 15 years, 9 months ago

 

Guió de les activitats dissenyades durant el workshop de Zona Intrusa 2

 

 Guió activitats ZI2.pdf 

 

La proposta

La proposta de projecte educatiu per desenvolupar en els centres d’educació

secundària contempla, per una banda, un conjunt de 5 sessions que portarà a terme

l’equip impulsor de Zona Intrusa 2 amb la col·laboració del professorat. Amb aquestes

sessions es sintetitzen les diferents aportacions que es varen realitzar amb el

workshop que es va desenvolupar amb el professorat de diferents centres educatius

de Mataró els dies 1 i 2 de juliol de 2008, en el marc de l’Escola d’Estiu del Maresme. 

 

Pel que fa al desenvolupament de les activitats es preveu que aquestes es puguin

adaptar als requeriments de cada un dels grups - classe que participin en el projecte,

ja sigui en vistes a correspondre els continguts que s’articulen amb les diferents línies

curriculars o bé amb la intenció de continuar posteriorment el desenvolupament

d’algunes línies de treball que també es defineixen amb Zona Intrusa 2 i que adjuntem

al final d’aquest mateix document, sota el nom de Extensions. 

 

En relació amb el disseny d’activitats s’ha tingut molt present obrir el procés a tots els 

agents que s’impliquen amb el projecte; ja que entenem que per aconseguir que el

projecte sigui significatiu i pugui adquirir una certa continuïtat tant per part del sistema

educatiu com en relació als projectes artístics, és necessari que es produeixi un treball

conjunt els artistes, els docents, els estudiants, les famílies, l’administració municipal i

els impulsors del projecte en qüestió. 

 


 

 

1a sessió: Dels continguts als mecanismes

Presentació de l’exposició i proposta d’anàlisi a l’entorn de les produccions

artístiques

 

1a. Visita a l’exposició i presentació del Projecte Zona Intrusa 2 

 

És desitjable que els alumnes hagin tingut l’oportunitat de visitar l’exposició prèviament

a la visita de l’equip de Zona Intrusa per començar a fer-se una opinió de la proposta.

 

En tot cas si no ha pogut ser així durant la primera sessió visitarem l’exposició i

obrirem el debat a l’entorn dels continguts de les diferents produccions. 

 

Aquesta primera trobada ens ha de servir per explicar què és Zona Intrusa, qui

organitza el projecte i per què? Posar en comú les idees sobre producció artística i art

contemporani que pot tenir el grup, intentar reflexionar al voltant de com han estat

construïdes i consensuar interessos comuns per determinar punts de partida.

 

1b. Realització de diagrames

 

Es proposarà al grup-classe que es divideixi en 4 grups, en correspondència a les 4

produccions que inclou l’exposició. En cada cas es procedirà a inventar una

metodologia de diagrama que pugui ser útil per a l’anàlisi de les estructures i els

protocols que serveixen per a la producció, distribució i valoració de cada una de les

produccions culturals que agrupa l’exposició.  

 

La diversitat de les treballs que s’inclouen permetrà donar lloc a diferents registres

visuals de diferents articulacions que utilitza actualment el sector cultural, amb la

possibilitat de detectar diferents espais de producció, vehicles de distribució, agents

que intervenen en aquests processos, així com usuaris – receptors. 

 

Podrem tindre un registre visual de com s’articulen cadascuna de les produccions,

aplicar les reflexions anteriors i deixar constància de la sessió, aquest material pot

passar a formar part de l’exposició on s’habilitarà un espai per registrar el procés,

alhora tots els alumnes tindran accés a la wiki de Zona Intrusa 2, que pretén ser un

espai públic i viu des d’on potenciar la reflexió i la creació.

 

Material auxiliar:

S’entregarà a cada un dels grups un seguit de punts a considerar per a l’anàlisi de

cada un dels camps culturals. 

 

Lloc de desenvolupament de l’activitat: d’entrada es proposa desenvolupar l’activitat al

mateix espai on té lloc l’exposició, al pati de l’escola. D’aquesta manera amb el

projecte es procurarà disposar de cadires plegables per la comoditat dels estudiants.

 

 

 

 


 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data  Nom Materials Comentaris
   


 
     

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.